Programe și proiecte 2009-2013

PROGRAME ŞI PROIECTE PRIORITARE DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SMEENI, 2009 - 2013
 

Activități economice locale
Înfiinţarea de ferme agricole şi zootehnice
Organizarea de ferme legumicole în zona de luncă a pârâului Călmăţui
Înfiinţarea de culturi de plante tehnice (rapiţă, in, cânepă, plante medicinale şi aromatice) cu rezistenţă crescută la secetă
Înfiinţarea de centre de colectare a produselor agricole şi animaliere specifice zonei
Înfiinţarea a cel puţin 4 puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor europene
Înfiinţarea de mici secţii de prelucrare a produselor animaliere şi agricole
Dezvoltarea de complexe comerciale, meşteşugăreşti şi de prestări servicii- Complex de servicii si mică industrie (reparaţii auto, vulcanizare, reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie, coafură, cizmărie, croitorie, tricotaje, etc.)
- Centru de închiriere, întreţinere şi reparare a utilajelor agricole


Dezvoltarea turismului de agrement şi de tranzit, a structurilor de primire turistică la scară mică
- Înfiinţarea de hanuri/ popasuri turistice în punctele de legătură cu celelalte localităţi din zonă.
Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în asociaţii care să permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate
Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de experienţă pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, privind accesarea oportunităţilor de finanţare (fonduri europene şi / sau guvernamentale etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.)
Înfiinţarea unui centru pentru asistenţă fitosanitară
Sprijinirea acţiunilor de comasare a terenurilor agricole pentru exploatarea lor eficientă


Infrastructura tehnico-edilitara si sociala
Realizarea sistemului de alimentare cu apă în satele: Bălaia, Moisica, Albeşti, Călţuna, Udaţi - Mânzu şi Udaţi - Lucieni: reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a satului Smeeni
Reabilitare drumuri săteşti/străzi comunale
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale
Realizarea indicatoarelor de intrare /ieşire din localitate: refacerea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere
Amenajarea de parcări auto, trotuare şi şanţuri dalate în toate satele comunei
Înfiinţarea reţelei de canalizare în toate satele comunei: Smeeni, Bălaia, Moisica, Albeşti, Călţuna, Udaţi - Mânzu şi Udaţi - Lucieni
Realizare staţie/staţii de epurare şi tratarea apelor uzate
Amenajare drumuri vicinale pentru atelaje
Realizarea de sisteme de irigaţii pentru culturile agricole
Reabilitarea/modernizarea sistemului de iluminat public
Construcţie sediu administrativ primăria Smeeni
Construcţie cămin cultural în satul Udaţi-Mânzu
Reabilitarea căminelor culturale din toate satele şi dotarea corespunzătoare a acestora, pentru desfăşurarea diverselor evenimente ale comunităţii
Înfiinţarea „Clubului tineretului"
Înfiinţarea „Clubului pensionarilor"
Reabilitarea şi consolidarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie de sonorizare) Înfiinţare de puncte farmaceutice în toate satele comunei
Înfiinţarea de dispensare medicale în toate satele comunei
Amenajare de locuri de joaca pentru copii în toate satele comunei
Modernizare stadion/baza sportivă în satul de reşedinţă
Dotare şi amenajare spaţii publiceÎnfiinţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice: apă-canal, salubrizare, gaze, etc.
Reactualizarea Planului de Urbanism General
Realizarea evidenţei cadastrale
Centru de informare şi promovare a comunei, conectat la sistemele regionale şi naţionale
Centre publice de acces internet în toate satele comunei
Modernizare pagina web a primăriei
Publicaţie locala cu apariţie lunară
Post de radio local

Mediu si resurse naturale
Perdele forestiere în zone cu ariditate
Promovarea folosirii îngrăşămintelor naturale şi a metodelor biologice de combatere a dăunătorilor, în detrimentul celor chimice
Lucrări de amenajare şi ameliorare a păşunilor (fertilizare, reînsămânţare, surse de apă pentru animale, etc.)
Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de terenuri
Înfiinţarea unei staţii de biogaz
Captarea energiei solare şi eoliene şi distribuţia agentului termic
Crearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor in fiecare sat
Înfiinţarea de rampe ecologice pentru deşeuri menajere şi implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor

Resurse socio-umane
Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, sanitar, social
Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul managementului de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi evaluare)
Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi internaţionale active în domenii ca: social, cultural, sportiv, protecţia mediului, educaţie civică, turism, dezvoltare comunitară
Înfiinţare serviciu public de asistenţă socială
Fundaţie umanitară pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate
Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
Programe de integrare /reintegrare pentru grupuri dezavantajate (persoane aflate în dificultate, victime ale violenţei domestice)
Descoperirea, susţinerea şi fructificarea talentelor individuale în comunăAcţiuni de promovare a spiritului asociativ
Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă
Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică locală